Vrijede li životi i prava djece samo na papiru?

 

SPECIJALNI IZVJEŠTAJ – DJECA U KONFLIKTNIM RAZVODIMA – OMBUDSMAN, 2013.

Ovaj prilog jasno govori da bez obzira na sve zakone, domaće i međunarodne i bez obzira na uzorno ispunjavanje svih obaveza prema zakonskim procedurama, mnogi roditelji poput Sanje Sukare postaju gotovo nemoćni pred birokratskim zavrzlamama koje sve “ko fol” paze na prava djece, a djecu zapravo nitko nikada ništa ne pita. Sva su prava djece ovdje zanemarena.
MI PITAMO – TKO SU TI LJUDI KOJI SE IGRAJU BOGA S DJEČJIM ŽIVOTIMA???

3.2. Međunarodne otmice djece i alimentacija
Ombudsmanima se molbom za pomoć obratio otac djeteta, a radi ostvarivanja prava djeteta na održavanje osobnih/neposrednih odnosa/kontakata s drugim roditeljem. Nakon razvoda braka, zajedničko je dijete povjereno majci, postignut je sporazum o načinu održavanja osobnog odnosa/kontakta između oca i djeteta, a roditelji su postizali zajedničke dogovore oko svih pitanja u svezi sa zajedničkim djetetom. Potom je dijete s majkom otputovalo u inozemstvo. Otac je o svemu bio pravodobno obaviješten i bio je suglasan da dijete putuje s majkom. Postignut je dogovor da će se i dalje njegovati odnos otac-sin i da će održavati kontakte u što većoj mjeri. Nakon odlaska u inozemstvo, majka sklapa brak sa stranim državljaninom, u braku stječu dijete, a između oca,
podnositelja žalbe, i njegova sina gotovo da nema kontakta, jer majka ne surađuje i odbija bilo kakve kontakte. Otac djeteta ne može se pomiriti s činjenicom da ne zna gdje mu dijete stanuje, da nema saznanja o tome što radi, kako je itd. Razmatrajući svaku mogućnost da se, prije svega, djetetu pomogne i zaštite njegova prava, Ombudsmani BiH obratili su se CSR na čijem području
boravi otac, ali i baka i djed djeteta, po majci, sa zahtjevom da roditeljima majke pojasne sve moguće i eventualne pravne posljedice po dijete i majku, s posebnim osvrtom na značaj kontakata i viđanja oca i djeteta, odnosno na neophodnost suradnje njihove kćerke s bivšim suprugom. Međutim, sve aktivnosti i poduzete mjere nisu dale uspjeha. Polazeći od odredbi UN Konvencije o pravima djeteta, rukovodeći se najboljim interesom djeteta, Ombudsmani BiH obratili su se i Ministarstvu pravde BiH i Ministarstvu vanjskih poslova, kako bi poduzeli sve što je moguće i u mjerodavnosti Ministarstva te kako bi posredstvom veleposlanstva ili diplomatsko-konzularnog predstavništva otac djeteta, podnositelj žalbe, saznao adresu stanovanja sina i s njim ostvario kontakt. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine obavještava o načinima ostvarivanja prava sukladno odredbama Konvencije o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djeteta.
Kako je podnositelju žalbe istinski stalo da ostvari kontakt sa sinom, tijekom postupka istraživanja nesumnjivo je utvrđeno da je on u potpunosti postupio sukladno svim datim uputama mjerodavnih, odnosno je da podnio zahtjev za viđanje, da je preveo svu potrebnu dokumentaciju, odlazio u inozemstvo na različita ispitivanja i vještačenja, ali, bez obzira na to, još uvijek se kontakti oca sa sinom ne odvijaju u potrebnoj mjeri. Ovaj je predmet veoma značajan s apsekta zaštite prava djece u ovakvim i sličnim situacijama, te s aspekta obveze da se osigura primjena Konvencije o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djeteta. Ovaj je primjer značajan, jer predstavlja konkretan pokazatelj kako roditelj s kojim dijete ne živi teško može ostvariti kontakt s
djetetom, posebice ako živi u inozemstvu, ukoliko je roditelj s kojim dijete živi istrajan u namjeri da ga isključi iz života djeteta.”

 

Napisali smo da roditelji postaju “gotovo nemoćni”, što znači da nisu potpuno bespomoćni jer se mora uzeti u obzir jedan bitan faktor u svemu ovome – a to je najjača energija koja postoji u svemiru – LJUBAV. 
Niti jedan roditelj neće nikada odustati od svog djeteta, niti će dijete zaboraviti svoju ljubav prema roditelju, bez obzira na sve prepreke i godine koje prolaze. Ljubav je jača od svih tih zakona na papiru, od svih institucija i svih osoba koje navodno paze na povrede prava djeteta. 

 

Facebook stranica: Traže se djevojčice Nevena i Milena Ilić – Sukara
Twitter: NevenaiMilena
Google+: Nevena Milena

 

Oglasi